What is Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY)?

What is Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY)?

What is Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY)?